Tên riêng là một nguồn sử dụng phép ẩn dụ với cách hiểu dựa trên các yếu tố văn hóa ngầm ẩn đầy thú vị. Bài báo này trình bày kết quả của một nghiên cứu đối chiếu về ẩn dụ trong một số danh từ riêng phổ biến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Hai câu hỏi được đặt ra là: 1. Ẩn dụ trong danh từ riêng tiếng Anh và tiếng Việt có thể được phân tích từ khía cạnh ngữ nghĩa thế nào? 2. Ẩn dụ trong danh từ riêng tiếng Anh và tiếngViệt có thể được phân tích từ khía cạnh ngữ pháp thế nào? Phương pháp nghiên cứu tổng hợp được sử dụng, và phân tích đối chiếu lấy tiếng Anh làm đối tượng chính. Trong 30 ví dụ tiếng Anh, có sự tương hợp với 18 danh từ riêng phổ biến trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ hữu ích cho người sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thường ngày hoặc trong công việc cụ thể như giảng dạy và biên-phiên dịch.

Proper names are a rich source of metaphor with a very fascinating underlying cultural interpretation. The article presents a contrastive analysis in some common proper name metaphors in English and in Vietnamese to answer two research questions: 1. How can English and Vietnamese proper name metaphors be interpreted from the semantic perspective? 2. How can English and Vietnamese proper name metaphors be interpreted from the grammatical perspective? An exploitation of mixed methods enables the researcher to reveal the similarities and differences in English and Vietnamese proper names metaphors from both semantic and syntactic perspective. Among 30 studied English cases, there are 18 Vietnamese equivalents in translation. The result can be used for English users in both communication and profession

Facebook Twitter Google+