Chương trình hỗ trợ điều trị phục hồi cho bệnh nhân cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn Thành phố đã triển khai thực hiện được 02 năm. Trong đó hỗ tâm lý và kỹ năng cho bệnh nhân đã và đang được thực hiện đều đặn và bước đầu thu được kết quả khả quan. Bệnh nhân đã dần ổn định tâm lý, lấy lại niềm tin với chính bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn gặp một số khó khăn chưa tự giải quyết  được, họ vẫn cần nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và kỹ năng trong một quá trình lâu dài, liên tục, kiên trì và bền bỉ để tự tin hơn nữa khi tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần có sự chỉ đạo cụ thể hơn đối với hoạt động hỗ trợ điều trị phục hồi; Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ cho bệnh nhân góp phần đảm bảo trật tự xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

The program supporting drug addicted patients treated with methadone withdrawal drug in the city has been implemented for 2 years. The psychological and skill supports for them have been and are being carried out regularly and initially they have obtained positive effects. Patients have gradually stabilized psychology, regain trust with themselves, family, community and society. However, they still face some difficulties that are not solved themselves. They still need the psychological and technical support in a long, persistent process in order to participate into the activities of the community and society more confidently. Particularly, the local authorities should have more specific guidance on rehabilitation treatment. Different units such as the relevant departments, sections and agencies should continue to work closely together to support those patients, which helps to ensure the social order and social security in the city.

Facebook Twitter Google+