Ảnh hưởng của một số phân bón bổ sung đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa nếp cái hoa vàng (Oryza satival) cấy vụ mùa năm 2015 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Ngày: 1/3/2018 12:00:00 AM - tandct
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp, Lê Thị Bích Diệp,
Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên
Khoa: Viện Sinh - Nông
Lượt xem: 538
Tài liệu tham khảo không có sẵn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để tải phiên bản đầy đủ

Lúa nếp cái hoa vàng là một giống lúa truyền thống và nổi tiếng về chất lượng gạo của xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Để nâng cao năng suất, chất lượng gạo nếp cái hoa vàng, chúng tôi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của loại phân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa nếp trong điều kiện vụ mùa năm 2015 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; dựa vào kết quả thí nghiệm đã chọn ra nền phân bón có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất, chất lượng cao và thích hợp với điều kiện địa phương.

Hoa Vang sticky rice (Oryza sativa L.) is a traditional rice variety and is famous for the quality of rice of Dai Thang commune, Tien Lang district. In an effort to improve the yield and quality of this rice variety, we conducted an assessment of the effect of fertilizer on the growth, yield and quality of it during the 2015 Summer-autumn crop at Dai Thang Commune, Tien Lang District. Based on the results of our experiments, we have chosen a fertile which supports fast growth, high productivity, high quality in Hoa Vang sticky rice and is suitable for local conditions. This article is the result of a university-level scientific research carried in 2015-2016 academic year.

Facebook Twitter Google+