Cuộc sống hiện đại khiến mọi người luôn có nhu cầu cập nhật, trao đổi thông tin mọi lúc mọi nơi. Cùng với sự phát triển của hệ thống mạng di động, mạng không dây thực sự là một bước đột phá trong lĩnh vực truyền thông. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng không dây hiện có lên mạng không dây thế hệ mới nhằm đáp ứng cả nhu cầu thoại và truyền dữ liệu tốc độ cao trong các kết nối di động cần tính đến chi phí và sự tương thích. Trong bài báo này, tôi đề xuất thuật toán di truyền mới dựa trên việc kết hợp hai quần thể giải bài toán tối ưu đa mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng trong mạng không dây thế hệ mới với kiến trúc mạng có hai loại kết nối giữa các thiết bị di động của người sử dụng tới các trạm cơ sở và các trạm điều khiển. Hàm mục tiêu được xây dựng dựa trên chi phí cài đặt, chi phí kết nối, chi phí thay thế và nâng cấp, cập nhật của các thiết bị trên cơ sở nâng cấp hạ tầng mạng không dây. Trong thuật toán của mình, tôi sinh ngẫu nhiên hai quần thể rồi áp dụng các phép lai ghép, đột biến để chọn ra các cá thể tốt nhất thỏa mãn ràng buộc và kết hợp các cá thể từ hai quần thể này để xây dựng phương án tối ưu của bài toán. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán được đề xuất cho hiệu năng thực thi tốt và là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn.

In this paper, I propose a new genetic algorithm has double population to solve Multi-Objectives Optimal of Upgrading Infrastructure (MOOUI) problem in NGWN. I modeling network topology for MOOUI problem has two levels in which mobile users are sources and both base stations and base station controllers are concentrators. My objective function is the sources to concentrators connectivity cost as well as the cost of the installation, connection, replacement, and capacity upgrade of infrastructure equipment. I generate two populations satisfies constraints and combine its to build solutions and evaluate the perfor-mance of my algorithm with data randomly generated. Numerical results show that my algorithms is a promising approach to solve this problem

Facebook Twitter Google+