Phương pháp đạo hàm tăng cường mở rộng giải bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn

Ngày: 1/6/2017 12:00:00 AM - admin
Tác giả: Đỗ Duy Thành,
Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên
Khoa: Khoa Toán
Lượt xem: 538
Tài liệu tham khảo không có sẵn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để tải phiên bản đầy đủ

Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) là loài có giá trị kinh tế cao chỉ phân bố hạn chế ở một số ven bờ biển Việt Nam. Hiện nay, chúng ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.Vì vậy, phục hồi, bảo tồn, mở rộng diện tích và tăng sản lượng chúng trở thành cấp bách. Để thực hiện được mục đích trên không chỉ sự hiểu biết về mặt sinh học mà còn cả môi trường nơi chúng sinh sống nữa. Nghiên cứu này sẽ trình bày đặc điểm môi trường tự nhiên nơi loài Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) sinh sống tại vùng ven bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Tập hợp mẫu vật thu thập được vào tháng 8/2015 (mùa mưa) và 3/2016 (mùa khô) tại nơi Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) cư trú ở ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Mẫu vật được phân tích các thông số hóa lý và kết hợp với dữ liệu điều tra góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa môi trường và loài Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843). Kết quả này hy vọng sẽ góp thêm dữ liệu về điều kiện môi trường tự nhiên phục vụ kỹ thuật sản xuất giống Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843)

Mud clam Austriella corrugata (Deshayes, 1843) has hight economic value but the species is only distrubted in some places of coastal Vietnam. Recently, its population has seriously been declined by excessive catch. Therefore, the conservation, and population increase of Mud clam Austriella corrugata has become an urgent issue. To actualize the task, we not only need its biologcial data but also environmental data. This study presented its environmental habitat in coastal Quang Ninh province. A set of samples collected in August, 2015 (rainy season) and in March, 2016 (dry season) from the habitat of mud clam Austriella corrugata (Deshayes, 1843) in coastal Quang Ninh province was analyzed for physicochemical characteristics that was combined with data of investigation to elucidate the relationship between the natural environment and mud clam Austriella corrugata (Deshayes, 1843). The results of this study is expected to contribute to the bank of the environmental data for producting techniques of mud clam Austriella corrugata (Deshayes, 1843) in coastal Quang Ninh province.

Facebook Twitter Google+