Trang chủ > Tin tức chung
Ngày: 4/3/2018 2:30:48 PM - tandct

Kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải Phòng

Về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải PhòngQUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải Phòng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Căn cứ nghị định 51/2002/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg ngày 09/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 329/QP-BTTTT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo in;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHHP ngày 29/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng có trách nhiệm thẩm định, biên tập các bài viết, xét duyệt nội dung Tạp chí Khoa học của trường theo đúng tôn chỉ, mục đính được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kêt từ ngày ký và thay thế Quyết định 110/QĐ-ĐHHP ngày 30/6/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng.

Điều 4. Trưởng các phòng: Quản lý Khoa học, Đào tạo, Tổ chức Cán bộ, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Kế hoạch Tài chính; Trưởng các đơn vị trực thuộc, các Ông(Bà) có tên ở Điều 1, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1. PGS.TS Đào Văn Hiệp Phó Hiệu trưởng Tổng Biên tập
2. PGS. TS. Phạm Văn Cương Hiệu trưởng Ủy viên
3. TS. Đoàn Quang Mạnh Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4. TS. Nguyễn Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5. TS. Bùi Đình Hưng Phó Hiệu trưởng Ủy viên
6. PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban Khoa Điện – Cơ Ủy viên
7. PGS. TS. Nguyễn Đức Thuận Khoa Ngữ văn – Địa lý Ủy viên
8. PGS. TS. Vũ Thị Loan Khoa Giáo dục Chính trị Ủy viên
9. TS. Phạm Toàn Đức Khoa Xây dựng Ủy viên
10. TS. Phạm Thị Thúy Khoa Giáo dục Chính trị Ủy viên
11. TS. Vũ Thế Bình Khoa Kinh tế & QTKD Ủy viên
12. ThS. Hà Thị Vân Tiên Khoa Ngoại ngữ Ủy viên
13. TS. Trần Thị Minh Ban Tổ chức Trung ương Ủy viên
14. PGS. TS. Đan Đức Hiệp Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Ủy viên
15. GS. TS. Mai Ngọc Cường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Ủy viên
16. GS. TS. Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn ngữ học Ủy viên
17. GS. TS. Nguyễn Bách Khoa Trường Đại học Thương mại Ủy viên
18. GS. TSKH. Nguyễn Văn Xuyến Trường Đại học Bách khoa HN Ủy viên
19. GS. TS. Vương Toàn Thuyên Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng Ủy viên
20. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phòng Quản lý Khoa học Thư ký
21. ThS. Vương Toàn Thu Thủy Phòng Quản lý Khoa học Thư ký